Malakhov zatmenie

25 октября 2022 года сотрудники, студенты и аспиранты кафедры встретились в лучах осеннего солнца, чтобы понаблюдать за солнечным затмением.

 Belova zatmenie

Ekimova zatmenie

Chertoprud zatmenie

Kuzmina Ratnovskaya Plandin zatmenie

Stanovaya zatmenir

Temereva Petrova Zatmenie

Toogle Left